Πρίγκιπας Νικόλαος: «Ο Μεταξάς είχε προειδοποιήσει τον Βενιζέλο για τον όλεθρο της Μικράς Ασίας»

0
71

Ως προς τον κ. Βενιζέλον η περιπέτεια αυτή έθετε θετικώς εις έκρηξιν την ηφαιστειώδη φαντασίαν του. Έβλεπε ανάμεσα από μίαν αστραπήν, την Ελλάδα πέραν του Αιγαίου πελάγχου, τον Ελληνισμόν θριαμβεύοντα και όλους τους Έλληνας κλίνοντας το γόνυ προ του μεγάλου δημιουργού.Το μεγαλουργόν όνειρον είχε μέχρι τοιούτου σημείου κυριαρχήση εις την λογική του, ώστε να λησμονήση εντελώς τα πρακτικά μέσα της πραγματοποιήσεως.

 

Το 1915, ο συνταγματάρχης Μεταξάς, τότε αρχηγός του Επιτελείου του είχε εκθέσει όλας τας δυσκολίας μιας εκστρατείας εις την Μικράν Ασίαν.Ήτο η στιγμή κατά την οποίαν ο κ. Βενιζέλος παρασυρθείς υπό των αρκετά αφηρημένων υποσχέσεων τας οποίας του έδιδον ο Λόρδος Γκρέυ – όστις δεν ήτο ακόμη ο σερ Έντουαρντ Γκρέυ – περί μιας εξαπλώσεως της Ελλάδος εις την Μ. Ασίαν προσεφέρετο να εγκαταλείψη την Καβάλαν εις τους Βουλγάρους και να αναλάβη μιαν Ασιατικήν εκστρατείαν.

 

Ο στρατιωτικός σύμβουλος του Βασιλέως Κωνσταντίνου του έγραφεν: «Η πολιτική μας έναντι της Τουρκίας δεν είναι δυνατόν να είναι παρά πολιτική ειρήνης.Μόνον υπό τοιαύτας συνθήκας ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας δύναται ήσυχος να ευημερήση.Πρέπει να προστατεύσωμεν την φιλική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι των Ελληνικών πληθυσμών της Μ. Ασίας».
epilekta.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here