Μας κοροϊδεύει η Τουρκία; » Λόγω ραγδαίων εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο οι τουρκικοί S-400 θα ενεργοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου»

0
251
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2019: S-400 Triumf missile systems during a joint rehearsal by Moscow Garrison detachments and mechanized forces ahead of the 74th anniversary of the Victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War of 1941-1945, the Eastern Front of World War II, at Alabino range. Sergei Bobylev/TASSÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Áîåâûå ðàñ÷åòû çåíèòíîé ðàêåòíîé ñèñòåìû (ÇÐÑ) Ñ-400 "Òðèóìô" íà ïîëèãîíå Àëàáèíî âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïîäãîòîâêè ïåøèõ ïàðàäíûõ ðàñ÷åòîâ âîéñê Ìîñêîâñêîãî ãàðíèçîíà è ìåõàíèçèðîâàííîé êîëîííû ê ó÷àñòèþ â âîåííîì ïàðàäå, ïîñâÿùåííîì 74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ
0

Λόγω ραγδαίων εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο οι τουρκικοί S-400 θα ενεργοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου αναφέρει τουρκικό ΜΜΕ προσθέτοντας πως αναμένεται «απόβαση» 60 Ρώσων ειδικών στην Αγκυρα!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here