Τι αποκαλύπτουν τα κείμενα του Διόδωρου Σικιελιώτη!-Ο Mέγας Αλέξανδρος είχε θυσιάσει στην Αμφίπολη προς τιμήν της «Αρτέμιδος Ταυροπόλου»

0
196

Συγκλονιστικά είναι τα όσα γράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης για κάποιες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τις οποίες μάλιστα οι Μακεδόνες τις θεώρησαν υπερβολικές.

Γράφει συγκεκριμένα:

«χιλίας μὲν ναῦς μακρὰς μείζους τριήρων ναυπηγήσασθαι κατὰ τὴν Φοινίκην καὶ Συρίαν [p. 324] καὶ Κιλικίαν καὶ Κύπρον πρὸς τὴν στρατείαν τὴν ἐπὶ Καρχηδονίους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ θάλατταν κατοικοῦντας τῆς τε Λιβύης καὶ Ἰβηρίας καὶ τῆς ὁμόρου χώρας παραθαλαττίου μέχρι Σικελίας, ὁδοποιῆσαι δὲ τὴν παραθαλάττιον τῆς Λιβύης μέχρι στηλῶν Ἡρακλείων, ἀκολούθως δὲ τῷ τηλικούτῳ στόλῳ λιμένας καὶ νεώρια κατασκευάσαι κατὰ τοὺς ἐπικαίρους τῶντόπων, ναούς τε κατασκευάσαι πολυτελεῖς ἕξ, ἀπὸ ταλάντων χιλίων καὶ πεντακοσίων ἕκαστον, πρὸς δὲ τούτοις πόλεων συνοικισμοὺς καὶ σωμάτων μεταγωγὰς ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ κατὰ τοὐναντίον ἐκ τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν Ἀσίαν, ὅπως τὰς μεγίστας ἠπείρους ταῖς ἐπιγαμίαις καὶ ταῖς οἰκειώσεσιν εἰς κοινὴν ὁμόνοιαν καὶ συγγενικὴν φιλίαν καταστήσῃ.

(5)τοὺς δὲ προειρημένους ναοὺς ἔδει κατασκευασθῆναι ἐν Δήλῳ καὶ Δελφοῖς καὶ Δωδώνῃ, κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν ἐν Δίῳ μὲν τοῦ Διός, ἐν Ἀμφιπόλει δὲ τῆςΤαυροπόλου, ἐν Κύρνῳ δὲ τῆς Ἀθηνᾶς: ὁμοίως δὲ καὶ ἐν Ἰλίῳ ταύτης τῆς θεᾶς κατασκευασθῆναι ναὸν ὑπερβολὴν ἑτέρῳ μὴ καταλείποντα. τοῦ δὲ πατρὸς Φιλίππου τάφον πυραμίδι παραπλήσιον μιᾷ τῇ μεγίστῃ κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ἃςἐν τοῖς ἑπτά τινες μεγίστοις ἔργοις καταριθμοῦσιν. [6] ἀναγνωσθέντων δὲ τῶν ὑπομνημάτων οἱ Μακεδόνες, καίπερ ἀποδεδεγμένοι καλῶς τὸν Ἀλέξανδρον,ὅμως ὑπερόγκους καὶ [p. 325] δυσεφίκτους τὰς ἐπιβολὰς ὁρῶντες ἔκριναν μηδὲν τῶν εἰρημένων συντελεῖν.

Μετάφραση:

«Να ναυπηγήση χίλια πολεμικά σκάφη, μεγαλύτερα από τις τρίηρεις, στη Συρία και την Κιλικία και την Κύπρο για να εκστρατεύση εναντίον των Καρχηδονίων και των άλλων λαών που κατοικούσαν στα παραλία της Λιβύης και της Ιβηρίας και στη συνεχόμενη παραθαλάσσια ζώνη ως τη Σικελία. (Η εκστρατεία θα στρεφόταν εναντίον των βαρβάρων στα βόρεια παράλια της Αφρικής και στα παράλια της Ευρώπης ατό την Ισπανία ως τη Σικελία ( Αρρια. 7,1,-4). Να κατασκευάση ένα δρόμο κατά μήκος της ακτής της Λιβύης που να φθάνη ως τις Ηράκλειες στήλες, και να κατασκευάση επίσης στα κατάλληλα σημεία λιμένες και ναυστάθμους για τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου στόλου. Να ανεγείρη εξ πολυτελείς ναούς με μια δαπάνη χιλίων πεντακοσίων ταλάντων για τον καθένα. Και τέλος να ίδρυση πόλεις και να μεταφυτεύση πληθυσμούς απ την Ασία στην Ευρώπη και απ την Ευρώπη στην Ασία, ώστε να φέρη τις μεγαλύτερες ηπείρους σε μία ενιαία κοινότητα και φιλική συγγένεια με τις επιγαμίες και τους οικογενειακούς δεσμούς. 5. Οι ναοί που αναφέραμε έπρεπε να κατασκευασθούν στην Δήλο και στους Δελφούς και στη Δωδώνη, στη Μακεδονία ένας ναός προς τιμήν του Διός στο Δίο, στην Αμφίπολη ναός της Ταυροπόλου Αρτέμιδος, και στην Κύρνο ναός της Αθηνάς. Και στο Ίλιο επίσης πρόβλεπε να ιδρυθή ναός της, Αθηνάς, τέτοιος που μεγαλύτερος του να μην υπάρξη πότε. Επίσης να ιδρυθή τάφος του πατέρα του Φιλίππου, παρόμοιος με τη μεγαλύτερη απ τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τις οποίες καταριθμούν μεταξύ των επτά μεγαλυτέρων έργων του ανθρώπου. .6. Όταν διαβάστηκαν όλα τα σχέδια του Αλεξάνδρου, οι Μακεδόνες, αν και εκτιμούσαν πολύ τον Αλέξανδρο, έβλεπαν ότι τα σχέδια του ήταν μεγαλεπήβολα και ανεφάρμοστα και αποφάσισαν να μη εκτελέσουν κανένα»

Προφανώς οι συγκεκριμένες παραστάσεις που απεικονίζουν ένα ταύρο, έχουν σχέση με την Άρτεμι Ταυροπόλο. Η Άρτεμις θεωρείτο από τους Ορφικούς θεά της σελήνης και ως χθόνια θεότητα και δεχόταν νεκρικές θυσίες.

Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι στην Αμφίπολη η Άρτεμις λατρεύονταν ως Ταυροπόλος και είχε θυσιάσει προς τιμήν της ο Μέγας Αλέξανδρος πριν την εκστρατεία του στην Ασία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here