Mon. Jun 17th, 2024
Μάτσου Πίτσου Περού

Το Περού έχει θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια με την έκδοση του Ανώτατου Διατάγματος 005-2023-Mincetur. Το διάταγμα αυτό, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού, καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Αυτοί οι κανόνες είναι πρώτοι για το Περού και τοποθετούν τη χώρα μεταξύ των πρωτοπόρων στη Νότια Αμερική, μετά την Κολομβία και ορισμένες επαρχίες της Αργεντινής. Οι υφιστάμενοι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες οδηγίες, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Φεβρουαρίου 2024. Έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να αποκτήσουν άδεια, μεταξύ 10 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου 2024. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 990.000 περουβιανών σολς (S/), ποινική δίωξη και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Η κυβέρνηση του Περού αναμένει ετήσια φορολογικά έσοδα 162 εκατομμυρίων S/ από τον κλάδο αυτό.

Ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών

Το Περού εισάγει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Το νέο αυτό σύστημα επιβάλλει σαφή πρότυπα και αυστηρούς όρους για τους φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην αγορά. Το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού δημοσίευσε το ανώτατο διάταγμα 005-2023-Mincetur. Το έγγραφο αυτό καθορίζει τα τεχνικά και νομικά κριτήρια που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ 120 ημέρες μετά την επίσημη δημοσίευσή της. Οι υφιστάμενοι φορείς εκμετάλλευσης θα έχουν στη συνέχεια ένα μήνα για να συμμορφωθούν και να υποβάλουν αίτηση για την άδεια λειτουργίας τους.

Της μεταρρύθμισης προηγήθηκε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση. Ζητήθηκαν και ενσωματώθηκαν απόψεις από διάφορους τομείς, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Mincetur για συμμετοχική προσέγγιση. Η κίνηση προς αυτούς τους κανονισμούς ακολουθεί την κριτική που ασκήθηκε στον αρχικό νόμο. Ο νόμος αριθ. 31 557, ο οποίος θεωρήθηκε υπερβολικά επιεικής έναντι των ξένων επιχειρήσεων, τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 31 806. Ο τελευταίος τριπλασίασε τα τέλη άδειας και εισήγαγε ένα σύστημα φορολόγησης με βάση τον τόπο κατανάλωσης. Συνολικά, το Περού διαθέτει πλέον μια σταθερή δομή για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών στην επικράτειά του.

Μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στο Περού

Το Περού εφάρμοσε μια αυστηρή και εμπεριστατωμένη διαδικασία διαβούλευσης για τη θέσπιση των νέων κανονισμών του για τα τυχερά παιχνίδια. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση συγκέντρωσε 772 γνώμες οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού ρυθμιστικού πλαισίου. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Περού.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν επίσης φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, προμηθευτές, δικηγορικά γραφεία και διεθνείς εταιρείες συμβούλων. Η προσέγγιση αυτή εξασφάλισε ότι οι κανόνες καταρτίστηκαν με πλήρη διαφάνεια. Οι προοπτικές όλων των ενδιαφερομένων μερών ελήφθησαν υπόψη. Το Υπουργείο ενθάρρυνε έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο και ανέλαβε να ενσωματώσει τις διάφορες συστάσεις στη σύνταξη των κανονισμών. Η διαδικασία αυτή καταδεικνύει τη δέσμευση του Περού για μια δίκαιη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.

Στενή προθεσμία για τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών

Οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών του Περού αντιμετωπίζουν μια σημαντική πρόκληση με την εισαγωγή των νέων κανονισμών. Διαθέτουν περιορισμένο χρονικό διάστημα για να συμμορφωθούν με το νέο νομικό πλαίσιο. Από τη δημοσίευση του διατάγματος, έχουν ακριβώς 120 ημέρες για να προσαρμοστούν στα τεχνικά και ρυθμιστικά πρότυπα πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος. Αυτή η μεταβατική περίοδος, αν και απαραίτητη, αποδεικνύεται πιεστική. Απαιτεί ταχεία και αποφασιστική δράση εκ μέρους των επιχειρήσεων του κλάδου. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να ενεργήσει επιμελώς για να αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η κυβέρνηση έχει θέσει μια προθεσμία στο ημερολόγιο, ορίζοντας την έναρξη υποβολής αιτήσεων αδειών για τις 10 Φεβρουαρίου 2024. Το παράθυρο για τη συμμόρφωση θα κλείσει ένα μήνα αργότερα, στις 10 Μαρτίου 2024. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη και ποινικές συνέπειες.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις νέες οδηγίες στο Περού, οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες. Οι κανονισμοί θα τεθούν πλήρως σε ισχύ από τις 9 Φεβρουαρίου 2024. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 10 Μαρτίου του ίδιου έτους για να αποκτήσουν την άδειά τους. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν σημαντικά πρόστιμα ύψους έως και 990.000 περουβιανών σολ (S/), ή 245.394 ευρώ. Το Υπουργείο προειδοποιεί επίσης ότι η απουσία άδειας μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη. Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης χωρίς άδεια θα απαγορεύεται να προσφέρουν τα παιχνίδια τους στην εθνική επικράτεια. Τα αυστηρά αυτά μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην προώθηση ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος τυχερών παιχνιδιών.

Διάφορα οφέλη που αναμένονται από τη ρύθμιση

Η ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στο Περού υπόσχεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Το κράτος αναμένει να εισπράττει 162 εκατομμύρια S/ ετησίως χάρη σε αυτές τις νέες οδηγίες. Τα κεφάλαια αυτά θα επανεπενδυθούν στρατηγικά σε διάφορους ζωτικούς τομείς. Ο τουρισμός, ένας πυλώνας της περουβιανής οικονομίας, θα λάβει την ώθηση που χρειάζεται για να επαναδραστηριοποιηθεί. Θα δρομολογηθούν έργα τουριστικής υποδομής, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των εθνικών προορισμών.

Ο αθλητισμός, βασικό στοιχείο της εθνικής ενότητας και υπερηφάνειας, θα λάβει επίσης οικονομική στήριξη. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στην προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στην πρόσβαση και την ένταξη. Τέλος, ο συχνά παραμελημένος τομέας της ψυχικής υγείας θα επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή καλύτερης πρόσβασης στη φροντίδα και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ψυχολογικής υγείας. Ο κανονισμός παρέχει ένα όραμα για το μέλλον όπου η ψυχαγωγία, η υπευθυνότητα και η κοινωνική πρόοδος συνυπάρχουν αρμονικά.