Fri. May 24th, 2024
Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών Μάλτας MGA

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (MGA) επιθυμεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ανοικτής συνεργασίας με τα όργανα λήψης αποφάσεων. Με αυτή την πεποίθηση δήλωσε πρόσφατα την υποστήριξή της στο νομοσχέδιο 55 της κυβέρνησης. Ο νόμος αυτός προστατεύει από καταναγκαστικά μέτρα τους φορείς εκμετάλλευσης που επωφελούνται από την έγκρισή του. Ωστόσο, η διάταξη αυτή εξακολουθεί να δέχεται καταιγισμό επικρίσεων, ιδίως από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή.

Μάχη κατάταξης μεταξύ της MGA και της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής

Η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (MGA) προσπάθησε πρόσφατα να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις, ακρίβεια και διαφάνεια όσον αφορά την πρόσφατη κριτική των τροποποιήσεων του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας, γνωστότερου ως Bill 55. Σχετικά με το θέμα αυτό, μια δήλωση της ρυθμιστικής αρχής αναφέρθηκε σε πρόσφατες παρατηρήσεις που μοιράστηκε μια μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες θα προσέθεταν ένα νέο άρθρο στον νόμο περί τυχερών παιχνιδιών. Ειδικότερα, η MGA τόνισε ότι το νομοσχέδιο είναι πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο 55 αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της μακροχρόνιας δημόσιας πολιτικής της κυβέρνησης της Μάλτας σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια στην εθνική νομοθεσία και θα αποτρέψει την επιβολή μέτρων κατά των αδειοδοτημένων από την MGA επιχειρήσεων σε δύο κύριες περιπτώσεις. Η πρώτη θα εφαρμοζόταν εάν μια ενέργεια επιβολής συγκρούεται ή θέτει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στη Μάλτα, ενώ η δεύτερη θα εφαρμοζόταν εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης ενήργησε νόμιμα σύμφωνα με τους όρους του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας.

Οι περισσότερες από τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης για την MGA προήλθαν από την Gemeinsamen Gluecksspielbehorde der Lander (GGL), την αρχή που είναι αρμόδια για τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στη Γερμανία, η οποία έχει διαπίστωσε ότι το νομοσχέδιο 55 είναι ασυμβίβαστο με το δίκαιο της ΕΕ. Σε απάντηση, το MGA δήλωσε ότι είναι σημαντικό το δίκαιο της Μάλτας να μην δημιουργεί πρόσθετους ή ξεχωριστούς λόγους για την άρνηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με εκείνους που έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει των κανονισμών της ΕΕ.

Συνέχισε λέγοντας ότι αυτό αποτελεί απλώς ερμηνεία της δημόσιας τάξης των λόγων άρνησης που προβλέπονται στον εν λόγω ευρωπαϊκό κανονισμό. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών τροποποιήσεων είναι πολύ περιορισμένο, υπό την ιδιότητα του κατόχου άδειας. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν τις δραστηριότητες των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών με άδεια της Μάλτας δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια τάξη της Μάλτας.

Ένας νόμος του οποίου η νομιμότητα συνεχίζει να συζητείται

Σχολιάζοντας τη νομιμότητα των νόμων της για τα τυχερά παιχνίδια, η MGA δήλωσε επίσης ότι καλύπτονται από τους κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι το πλαίσιο της Μάλτας για τα τυχερά παιχνίδια είναι πλήρως συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ και βασίζεται στις ελευθερίες που παρέχονται σε μια οντότητα εγκατεστημένη στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, κατά την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις υπογράμμισαν την απόφαση της Επιτροπής του 2017 να κλείσει τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Κατά την άποψή τους, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υπηρεσία που μπορεί να διανεμηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη με άδεια ΜΓΣ.

Το νομοσχέδιο 55 έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις από ορισμένα κόμματα για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ως εκ τούτου, τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι θα εξετάσει το νομοσχέδιο για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ, και για το λόγο αυτό ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες από τις αρχές της Μάλτας. Ωστόσο, μόλις ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα εξέταση, υπάρχει πιθανότητα η υπόθεση να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων σε διαφορές μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.